Team member

Wu, Chih-Yu

Postdoctoral Research Fellow
Ph.D. in Department of Entomology 
National Taiwan University, Taiwan

Yang, Yen-Ching

Postdoctoral Research Fellow
Ph.D. in MSc Biochemistry
The University of Manchester, UK

Huang, Chao-Wei

Postdoctoral Research Fellow
Ph.D. in Department of Animal science and Technology 
National Taiwan University, Taiwan

Wu, Ting-Ying

PhD student

Du, Yu-Qi

Graduate student

Chang, Yu-Ming

Graduate student

Xiao, Jia-Qi

Graduate student

Li, Qin-Yun

Graduate student

Hu, Shu-Man

Graduate student

Tatsuya kusanagi

Graduate student

Jane Christy

Undergraduate student

Chang, Nai-Yun

Research assistant